Search form

Juan 12:48

48I étéwe mika Begén brab énda munurén bé kagéne kétoro, mékukum dob tamfaday de gai. Atin i kémukume de, been i kétoro guwe.