Search form

Juan 12:5

5“Sedek séninggula saén i nan fégéféamut? Non amuk fénbéléy damén i nan nor, wén i médoo kurta gédotén de brab iray damén dob de méskinan.”