Search form

Juan 12:50

50Atin gétiga ku, i sugu ne miray bé umule magufusa. Mélaw béréhé ku begom i sénugu i Abay guwe.”