Search form

Juan 12:7

7Endob séménumbul i Jesuse mano, “Kago élénén i Mariahe. Atin fatut itongé noy sama ne inok wén i fégéféamut bé gaiwe kélébéng bé bangkay guwe.