Search form

Juan 13

Nurah Jesusey de sékéy i de kuyugén

1Bé béno, ségékélungonon séden atin kémanduli i de Judio féndawét “Témara”. Atin énggétiga Jesuse, gédétén i gaiwe tagaké noy duniyae ni atin séfule mangéy dob Abay ne. Toow fo ménimu bé de kuyugén dob duniyae ni, atin fénténgténgén i kédakél i kégédaw ne bero.

2Ménama i Jesuse beroy de kuyugén. Atin i Satanase, bé gétahe de fénémanduo noy Judas Iskariote sani nga Simon Iskariote inok fékéfoén i Jesuse. 3Atin i Jesuse énggétiga noy Abay ne sénarigén dob Beeney kéluhanane. Atin énggétiga noy Beene tidéw dob Tuluse atin séfule mangéy dob Tuluse. 4Mélaw amun ménsar ro séna dob sékuloy ahayane, téménindég i Jesuse brab kénda noy kégal ne brab nikétén i tuwaliyawe dob owok ne. 5Tidéw béno, rénigono no wayég i félangganahe atin nurahén i de sékéy i de kuyugén, brab ténrafo no bé tuwaliyawe nikétén dob owok ne. 6Amun fégédét i Jesuse dob Simon Pedrowe, ménbéréh i Pedrowe mano, “Kadnan, aw Beem i murahe bé de sékéy gu?”

7Séménumbul i Jesuse mano, “Enda gésobuto kom i atag i ni rigoné ku béleewe ni, éndob gésobuto kom so moso.”

8“Kago”, bang Pedro. “Enda fo méuyotu de ké Beem i murahe bé de sékéy gu.”

Endob séménumbul i Jesuse mano, “Amuk énda géuraha ku begom, békén gom do toow kuyug gu.”

9Mélaw bang Pedrowe, “Kadnan, békén say de sékéy gu, éndob urahém soy de kémér gu brab uléw guwe de so.”

10Endob ménbéréh i Jesuse mano, “I étéwe énggilidén méndiyoh, kailangan urahé no say de sékéyén, non limfiyonén i lowoh ne. Atin limfiyo gomén saliyu bé ségétéwe énda limfiyo no.” 11Bénréh Jesusey ni non gétiga no wén i ségétéwe bero émfékéfo de. Been i niy funa nuwe ménbéréh mano, “Enda kéluhana kom limfiyo.”

12Atin amun énggilidén nurah Jesusey de sékéy i de kuyugén, kéménégal brab ménsar man dob amaane. Tidéw béno, ménénginsa mano, “Aw énggésobuto kom i rénigo guwe dob begome? 13Fédawété kom Begén ‘Maistéro’ brab ‘Kadnan’, atin toow fo fatut i nan non Begéney Kadnane. 14Mélaw i Begéne, sani Kadna kome brab Maistéro gom, amun nurah guy de sékéy gom, fatut gom so séurah sékéy. 15Ténoro gu begom i fatute adat. Rénigo guy ni inok iringé kom so. 16Béréhé ku begom i toowe, énda nay rifén ké toow na fo gérotor bé gefee de, brab énda nay sugu-suguén ké toow na fo gérotor bé amu ne. 17Amuk énggésobuto kom i de ni, toow gom na fo moror ké rigoné kom.

18“Enda béréhé kuy ni dob begome kéluhanan, non gétiga kuy de fédéw gom do fénémili gu. Mélaw gétiga ku wén i ségétéw begom émfékéfo Begén. Mérigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I étéwe dumo gu mama waléy sébanil Begén.’ ” 19Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom béleewe ni, bé énda séna ménrigo no inok amuk gégumah i gaiwe métuman i ni, géunur gom Begéney Kristowe tidéw dob Tuluse. 20Béréhé ku begom i toowe, i étéwe témayakuf bé sugué kuwe, témayakuf so Begén. Atin i témayakufe Begén, ténayakufén soy Tuluse séménugu Begén.”

21Amun énggilid Jesuse bénréh i ni, toow fo ménlidu i na nuwe atin ménbéréh man mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén sékoy ségétéwe begom émfékéfo Begén.”

22Tidéw béno, i de kuyugén ménggéséténgténg ro, non énda gétiga roy ati isuwe bé berowey bénréh Jesuse. 23Atin ménsar dob sékulo Jesusey kuyug ne toow fo kégédawa no. 24Atin kénébit Simon Pedrowey ni kuyug brab ménbéréh mano, “Fénginsaém ké ati isuwe de.”

25Mélaw ménfégédét i ni kuyug dob Jesuse brab ménénginsa mano, “Kadnan, ati isuwe begey i émfékéfoe Beem?”

26Séménumbul i Jesuse mano, “I étéwe iraya ku bé fane nérém gu, been i nan.” Tidéw béno, amun énggérémo noy fane, nirayén dob Judase nga Simon Iskariote. 27Amun énggédot Judasey fane, ménahur i Satanase dob Beene. Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Fagayas gon, rigo mo nén i rigoné muwe.” 28Endob énda i ségétéw bé de kuyugén ménsar dob amaane, énggésobut bé funa Jesuse ménbéréh bé nan. 29Non i Judase beeney témimue bé de kurta ro, brab marok sénugu Jesuse mangéy méléy bé de kailanga ro bé no kékanduli. Atin i de dumo bero marok sénuguén mangéy miray kurta dob de méskinan.

30Amun énggédot Judasey fane ni, ménsut atin ménagéw. Bé béno, kélungonon.

I mantuwe sugu

31Amun ménagéw i Judase, ménbéréh i Jesuse mano, “Béleewe gitonén i barakat guwe sani Nga i Kéilawane. Atin bé Begéne, giton soy barakat i Tuluse. 32Brab amuk bé Begéne, énggitonén i barakat i Tuluse, tidéw béno fégitoy Tulusey barakat guwe. Atin rigoné noy ni magad. 33Do nga gu, éndaén mérugay i kébati guwe dob begome, brab sélédé kom séko Begén. Endob béréhé ku begom béleewe niy bénréh guwe dob de odoroy de Judio, ‘Enda géodor gom mangéy dob ayo kuwe.’ 34Atin ay niy mantuwe sugu iray gu begom: Ségédaw gom. Ségiléw bé kégédaw guwe begom, ségédaw gom. 35Amuk ségédaw gom, gétigay kéluhanay de étéw mélaw begom i de kuyug gu.”

36Tidéw béno, ménénginsa i Simon Pedrowe mano, “Kadnan, ayo muwe de?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Béleewe ni, énda géodor gom Begén mangéy dob ayo kuwe. Endob gétundug gom so moso may diyo.”

37Atin bang Pedrowe, “Kadnan, sedek énda géodoru Beem béleewe ni? Ulan den ké méléhuu sabaf bé Beeme.”

38Endob ménbéréh man i Jesuse mano, “Aw toow ulan den ké méléhu go sabaf bé Begéne? Béréhé ku beem i toowe, énda séna ukoro i férufete, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.”