Search form

Juan 13:1

Nurah Jesusey de sékéy i de kuyugén

1Bé béno, ségékélungonon séden atin kémanduli i de Judio féndawét “Témara”. Atin énggétiga Jesuse, gédétén i gaiwe tagaké noy duniyae ni atin séfule mangéy dob Abay ne. Toow fo ménimu bé de kuyugén dob duniyae ni, atin fénténgténgén i kédakél i kégédaw ne bero.