Search form

Juan 13:10

10Endob ménbéréh i Jesuse mano, “I étéwe énggilidén méndiyoh, kailangan urahé no say de sékéyén, non limfiyonén i lowoh ne. Atin limfiyo gomén saliyu bé ségétéwe énda limfiyo no.”