Search form

Juan 13:12

12Atin amun énggilidén nurah Jesusey de sékéy i de kuyugén, kéménégal brab ménsar man dob amaane. Tidéw béno, ménénginsa mano, “Aw énggésobuto kom i rénigo guwe dob begome?