Search form

Juan 13:18

18“Enda béréhé kuy ni dob begome kéluhanan, non gétiga kuy de fédéw gom do fénémili gu. Mélaw gétiga ku wén i ségétéw begom émfékéfo Begén. Mérigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I étéwe dumo gu mama waléy sébanil Begén.’ ”