Search form

Juan 13:20

20Béréhé ku begom i toowe, i étéwe témayakuf bé sugué kuwe, témayakuf so Begén. Atin i témayakufe Begén, ténayakufén soy Tuluse séménugu Begén.”