Search form

Juan 13:21

21Amun énggilid Jesuse bénréh i ni, toow fo ménlidu i na nuwe atin ménbéréh man mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén sékoy ségétéwe begom émfékéfo Begén.”