Search form

Juan 13:25

25Mélaw ménfégédét i ni kuyug dob Jesuse brab ménénginsa mano, “Kadnan, ati isuwe begey i émfékéfoe Beem?”