Search form

Juan 13:26

26Séménumbul i Jesuse mano, “I étéwe iraya ku bé fane nérém gu, been i nan.” Tidéw béno, amun énggérémo noy fane, nirayén dob Judase nga Simon Iskariote.