Search form

Juan 13:27

27Amun énggédot Judasey fane, ménahur i Satanase dob Beene. Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Fagayas gon, rigo mo nén i rigoné muwe.”