Search form

Juan 13:29

29Non i Judase beeney témimue bé de kurta ro, brab marok sénugu Jesuse mangéy méléy bé de kailanga ro bé no kékanduli. Atin i de dumo bero marok sénuguén mangéy miray kurta dob de méskinan.