Search form

Juan 13:3

3Atin i Jesuse énggétiga noy Abay ne sénarigén dob Beeney kéluhanane. Atin énggétiga noy Beene tidéw dob Tuluse atin séfule mangéy dob Tuluse.