Search form

Juan 13:30

30Amun énggédot Judasey fane ni, ménsut atin ménagéw. Bé béno, kélungonon.