Search form

Juan 13:31

I mantuwe sugu

31Amun ménagéw i Judase, ménbéréh i Jesuse mano, “Béleewe gitonén i barakat guwe sani Nga i Kéilawane. Atin bé Begéne, giton soy barakat i Tuluse.