Search form

Juan 13:32

32Brab amuk bé Begéne, énggitonén i barakat i Tuluse, tidéw béno fégitoy Tulusey barakat guwe. Atin rigoné noy ni magad.