Search form

Juan 13:36

36Tidéw béno, ménénginsa i Simon Pedrowe mano, “Kadnan, ayo muwe de?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Béleewe ni, énda géodor gom Begén mangéy dob ayo kuwe. Endob gétundug gom so moso may diyo.”