Search form

Juan 13:38

38Endob ménbéréh man i Jesuse mano, “Aw toow ulan den ké méléhu go sabaf bé Begéne? Béréhé ku beem i toowe, énda séna ukoro i férufete, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.”