Search form

Juan 13:5

5Tidéw béno, rénigono no wayég i félangganahe atin nurahén i de sékéy i de kuyugén, brab ténrafo no bé tuwaliyawe nikétén dob owok ne.