Search form

Juan 14

Jesusey agéwone mangéy dob lawayo

1Bang Jesuse, “Kagom émbuku taloo no tete i de fédéw gom. Unur gom bé Tuluse, brab unur gom so Begén. 2Wén i médoo do gonon dob lawi i Abay guwe. Atin magéwu angéyé ku tafayén i de gono kom. Enda béréhé ku begom i ni amuk békén toow. 3Tidéw béno, amuk énggilidén méntafay i de gono kom, séfuleu mangéy dini brab uwité ku begom mangéy dob batio kuwe inok sétifon tom. 4Atin gétiga kom i agéwone mangéy dob ayo kuwe.”

5Endob ménbéréh i Tomase mano, “Kadnan, énda gétiga key i ayo muwe de. Ati mélaw i kégétiga keye bé agéwone mangéy diyo?”

6Séménumbul i Jesuse mano, “Begéney agéwone, Begéney toowe, brab Begéney umule. Enda i géangéy dob Abaye saliyu bé Begéne. 7Amuk toow fo gétiga kom Begén, gétiga kom soy Abay guwe Tulus. Atin tidéw béleewe ni, énggétiga komén brab énggito gomén.”

8Atin bang Filipihe. “Kadnan, fégito mo begey i Abaye Tulus. Been saén i nan i kailanga keye.”

9Séménumbul i Jesuse mano, “Ménrugayén i kébati guwe dob begome. Endob taman so béleewe énda so wayo gélolo mo Begén Filipi? I énggégitowe Begén, énggito no soy Abaye. Sede mélaw ké émbéréh go, ‘Fégito mo begey i Abaye’? 10Aw énda fo munur go Begén diyou dob Abaye, atin i Abaye dini dob Begéne? I de béréhé ku begom békén tidéw dob Begéne. Tidéw dob Abaye dini dob Begéne gémalbék. 11Unur gom bé kébéréh guwe, i Begéne diyou dob Abaye, atin i Abaye dini dob Begéne. Taloo no unur gom sabaf bé de mékégaif énggito gom rénigo gu. 12Béréhé ku begom i toowe, i munure Begén gérigono noy de galbék rigoné ku. Atin gérigo na toow fo dakél mékégaif bé de kagén galbék, non mangéyu dob Abay guwe. 13Atin rigoné kuy kéluhanay ongoté kome dob dawét guwe, inok fégito guy kéfiyoy Abay guwe Tulus. 14Udenén éntingayén ongoté kom dob dawét guwe, rigoné ku.”

Fantag bé Rémogor i Tuluse

15Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Amuk méimu gom Begén, odoro kom i de sugué ku. 16-17Atin ongoté ku dob Abaye, brab sémugu ségiyo témabang sani Rémogor i Tuluse témoro bé toowe. Atin bati dob begome taman sa taman. I de étéw dob duniyae sébanil bé Tuluse énda tayakufé ro de non énda gito ro de brab énda gétiga ro de. Endob i begome, gétiga kom non bati dob begome brab énda tékéda no dob begome.

18“Atin i Begéne, énda tagaké ku begom félébu, non séfuleo ku begom. 19Endaén mérugayén, i de sébanil bé Tuluse éndaén gito ro Begén. Endob i begome, gito gom man Begén. Atin non méuyagu man taman sa taman, méuyag gom so taman sa taman. 20Amuk gégumah i nan gai tébuleu, gétiga kom i Begéne diyo dob Abay guwe, atin i begome dini dob Begéne, loo bé kédiyo guwe dob begome.

21“I témayakufe bé de sugu gu brab rigoné no, beeney méimue Begén. Atin i Abay guwe féimué noy étéwe méimu Begén. Atin i Begéne féimué ku so brab féfégétiga ku dob beeney fantage bé Begéne.”

22Tidéw béno, ménbéréh i Judase (békén Judas Iskariot) mano, “Kadnan, sedek féfégétiga mo begey i fantage bé Beeme, éndob énda fayagé mo de dob de étéw sébanil bé Tuluse?”

23Séménumbul i Jesuse mano, “I méimue Begén, odoro noy kétoro guwe. Atin i Abay guwe méimu de so brab i Abay guwe brab Begéne mangéy gey bati dob beene. 24I étéwe énda méimuén Begén, énda so odoro noy kétoro guwe. I de ni kébéréh gélingoo kom békén kagén, éndob tidéw dob Abaye séménugu Begén.

25“Bénréh gu dob begomey de ni lokut diniwu séna dob begome. 26I témabange sani Rémogor i Tuluse, féuwit i Abaye inok fétausé noy galbék guwe. Atin toroé no begom i kéluhanane brab féfégétédémén begom i kéluhanay bénréh guwe begom.

27“Féledé kuy kagéne kétanék dob begome, inok fiyoy de fédéw gom. I kétanéke iray gu begom békén loo bé kétanéke dob duniyae ni. Mélaw kagom émbuku taloo no mégilak gom. 28Enggélingoo kom i bénréh guwe bé tagaké ku begom éndob séfuleo ku so begom. Amu damén ké toow gom méimu Begén, moror gom bé kéangéy guwe dob Abaye non i Abaye toow na fo gérotor Begén. 29Bénréh gu begom i ni lokut énda séna ménrigo no, inok amuk métuman, munur gom de. 30Enda férugayé kuy kébéréh guwe dob begome non gégumah sékoy odoroy duniyae ni sani féndawéte Satanas. Endob énda i barakatén gélawan Begén. 31Endob rigoné kuy kéluhanay sénugu i Abaye inok gétigay de étéw i kéimu guwe bé Abaye. Enggomén, magéw tomén tékédan tom dini.”