Search form

Juan 14:16-17

16-17Atin ongoté ku dob Abaye, brab sémugu ségiyo témabang sani Rémogor i Tuluse témoro bé toowe. Atin bati dob begome taman sa taman. I de étéw dob duniyae sébanil bé Tuluse énda tayakufé ro de non énda gito ro de brab énda gétiga ro de. Endob i begome, gétiga kom non bati dob begome brab énda tékéda no dob begome.

18“Atin i Begéne, énda tagaké ku begom félébu, non séfuleo ku begom.