Search form

Juan 14:19

19Endaén mérugayén, i de sébanil bé Tuluse éndaén gito ro Begén. Endob i begome, gito gom man Begén. Atin non méuyagu man taman sa taman, méuyag gom so taman sa taman.