Search form

Juan 14:2

2Wén i médoo do gonon dob lawi i Abay guwe. Atin magéwu angéyé ku tafayén i de gono kom. Enda béréhé ku begom i ni amuk békén toow.