Search form

Juan 14:20

20Amuk gégumah i nan gai tébuleu, gétiga kom i Begéne diyo dob Abay guwe, atin i begome dini dob Begéne, loo bé kédiyo guwe dob begome.