Search form

Juan 14:21

21“I témayakufe bé de sugu gu brab rigoné no, beeney méimue Begén. Atin i Abay guwe féimué noy étéwe méimu Begén. Atin i Begéne féimué ku so brab féfégétiga ku dob beeney fantage bé Begéne.”