Search form

Juan 14:23

23Séménumbul i Jesuse mano, “I méimue Begén, odoro noy kétoro guwe. Atin i Abay guwe méimu de so brab i Abay guwe brab Begéne mangéy gey bati dob beene.