Search form

Juan 14:24

24I étéwe énda méimuén Begén, énda so odoro noy kétoro guwe. I de ni kébéréh gélingoo kom békén kagén, éndob tidéw dob Abaye séménugu Begén.