Search form

Juan 14:27

27“Féledé kuy kagéne kétanék dob begome, inok fiyoy de fédéw gom. I kétanéke iray gu begom békén loo bé kétanéke dob duniyae ni. Mélaw kagom émbuku taloo no mégilak gom.