Search form

Juan 14:28

28Enggélingoo kom i bénréh guwe bé tagaké ku begom éndob séfuleo ku so begom. Amu damén ké toow gom méimu Begén, moror gom bé kéangéy guwe dob Abaye non i Abaye toow na fo gérotor Begén.