Search form

Juan 14:3

3Tidéw béno, amuk énggilidén méntafay i de gono kom, séfuleu mangéy dini brab uwité ku begom mangéy dob batio kuwe inok sétifon tom.