Search form

Juan 14:31

31Endob rigoné kuy kéluhanay sénugu i Abaye inok gétigay de étéw i kéimu guwe bé Abaye. Enggomén, magéw tomén tékédan tom dini.”