Search form

Juan 14:9

9Séménumbul i Jesuse mano, “Ménrugayén i kébati guwe dob begome. Endob taman so béleewe énda so wayo gélolo mo Begén Filipi? I énggégitowe Begén, énggito no soy Abaye. Sede mélaw ké émbéréh go, ‘Fégito mo begey i Abaye’?