Search form

Juan 15

I binuwayae fantag bé kayéwe

1Ménbéréh man i Jesuse mano, “I Begéne maak sébaan idéng kayéw atin i Abay guwe Tulus Beeney gefee bé kayéwe. 2Amuk wén i do fongoy kayéwe énda mégonokén, kéléngé no. Atin limfiyoné noy de fongo mégonok inok méuman i kéfégonok ruwe. 3I begome maak do fongo gu brab ménlimfiyo gomén, non ménunur gomén bé de kétoro gu. 4Kagom tékédan dob Begéne atin énda tékédanu dob begome. Enda i fongo géfégonok amuk énda ménsumfatén dob idéng i kayéwe. Ségiléw bé begome non amuk sésuway gom Begén, énda gérigo gom bé fiyowe.

5“Non i Begéne maak idéng kayéw atin i begome maak do fongo. I étéwe énda tékédan no dob Begéne, brab énda so tékédanu dob beene, géfégonok médoo do fiyo rigonén. Endob énda i fiyo gérigono kom ké tékédan gom dob Begéne. 6Atin i endae ménsumfat dob Begéne ibérén loo bé fongowe. Tidéw béno, waléy mégangu. Atin i kéluhanay de fongo do mégangu, timuén inok ibérén dob aféye brab métuwég. 7Endob i begome, amuk énda tékédan gom dob Begéne atin amuk modor gom bé kétoro guwe, udenén kétaya kom ongoté kom, atin gédoté kom. 8Atin amuk énggéfégonok gom médoo do fiyo rigonén, dayéwéy de étéw i Abay guwe. Atin gétiga ro mélaw do kuyug gu begom. 9Féimué ku begom ségiléw bé kéimu i Abay guwe Begén. Fétaus gom i kétayakuf gome bé gédaw guwe begom. 10Amuk odoro kom i de sugu gu, gétaus gom bé kétayakuf gome bé gédaw guwe begom, ségiléw bé kéodoro ku bé de sugu i Abay guwe atin taus i kétayakuf guwe bé gédaw ne Begén.

11“Bénréh gu begom i ni inok méoror gom ségiléw bé Begéne inok toow tom fo séoror. 12Ay niy sugu guwe begom: ségédaw gom loo bé kégédaw guwe begom. 13Amuk toow fo mégédaw i ségétéwe étéw bé dumo nuwe, irayén i férénawa nuwe inok tabanga no. Been i niy toowe fo dakél kégédaw. 14Begom i do dumo gu, amuk rigoné kom i sugué kuwe begom. 15Endaén fédawété ku begom do sugu-suguén, non i ségétéwe sugu-suguén, énda gétiga noy rigonéy amu ne. Yamula fédawété ku begom do dumo gu, non bénréh gu begom i kéluhanay énggélingoo kuwe tidéw dob Abay guwe Tulus. 16Békén begom i ménémilie Begén, yamula fénémili gu begom. Ténabar gu begom inok géfégonok gom do fiyo galbék énda mékédano. Atin mélaw i Abaye Tulus, irayén begom i kéluhanay ongoté kome dob dawét guwe. 17Ay ni mélaw i sugu guwe begom: ségédaw gom.

18“I de étéw sébanil bé Tuluse dob duniyae ni, amuk mérarék ro begom, fégétédém gom i ni, géétahu na kénraréko ro. 19Amuk mamung gom sébanil bé Tuluse, méimu i de tete étéw begom. Endob fénémili gu begom inok sésuway gom bé de tete étéw dob duniyae ni. Mélaw mérarék ro begom. 20Fégétédém gom i bénréh guwe begom, ‘Enda i sugu-suguén ké gérotor na bé amu ne.’ Mélaw amuk férasayé ro Begén, férasayé ro so begom. Endob amuk wén i do étéw odoro roy kagéne kétoro, odoro ro soy kagome de. 21Endob i funa ruwe begom émférasay non do kuyug gu begom. Non énda gétiga roy Tuluse, sani séménugue Begén. 22Amuk énda ménangéyu dini mureton bero, énda i sala ro. Endob béleewe ni énda géséliyah ro non énggélingoo roy toowe, éndob mika ro de. 23Atin i de étéw mérarék Begén, békén mérarék ro saén Begén non mérarék ro so bé Abay guwe. 24Enggito roy mékégaife galbék rénigo gu, énda gérigonoy ségiyowe de. Amuk énda énggito ro de, énda i sala ro. Endob énggito roy de ni, gido loo mérarék ro Begén brab Abay guwe Tulus. 25Endob fatut mérigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Fiyon fo ké énda i funa ro, mérarék ro so Begén.’ ”

26Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Gégumah sékoy témabange tidéw dob Abaye Tulus. Sugué ku mangéy dob begome. I dawét ne Rémogor i Tuluse, atin toroé noy toowe. Amuk gumahén dini, fégétiga no bé de étéw i fantage bé Begéne. 27Atin begome soy fatute muret fantag bé Begéne, non énggéséodor gom Begén tidéw féganay bé kétoro guwe.”