Search form

Juan 15:1

I binuwayae fantag bé kayéwe

1Ménbéréh man i Jesuse mano, “I Begéne maak sébaan idéng kayéw atin i Abay guwe Tulus Beeney gefee bé kayéwe.