Search form

Juan 15:24

24Enggito roy mékégaife galbék rénigo gu, énda gérigonoy ségiyowe de. Amuk énda énggito ro de, énda i sala ro. Endob énggito roy de ni, gido loo mérarék ro Begén brab Abay guwe Tulus.