Search form

Juan 15:3

3I begome maak do fongo gu brab ménlimfiyo gomén, non ménunur gomén bé de kétoro gu.