Search form

Juan 15:5

5“Non i Begéne maak idéng kayéw atin i begome maak do fongo. I étéwe énda tékédan no dob Begéne, brab énda so tékédanu dob beene, géfégonok médoo do fiyo rigonén. Endob énda i fiyo gérigono kom ké tékédan gom dob Begéne.