Search form

Juan 15:6

6Atin i endae ménsumfat dob Begéne ibérén loo bé fongowe. Tidéw béno, waléy mégangu. Atin i kéluhanay de fongo do mégangu, timuén inok ibérén dob aféye brab métuwég.