Search form

Juan 16:10

10Féfégétiga no beroy fantage bé fiyowe non muleu mangéy dob Abaye Tulus, atin éndaén gito gom Begén.