Search form

Juan 16:13

13Endob i Rémogor i Tuluse, sani témoroe bé toowe, amuk gégumah, féfégétiga no begom i kéluhanay toowe. Enda béréhé noy de kaan saén kéfégitung, yamula toroé noy kéluhanay énggélingoo nuwe tidéw dob Abaye, atin béréhé no begom i fantage bé kéluhanay mérigowe moso.