Search form

Juan 16:15

15I kéluhanay kay Abaye, kagén so. Been i niy funa kuwe ménbéréh bé i Rémogor i Tuluse, féfégésobutén begom i kéluhanay kétoro guwe.