Search form

Juan 16:17

17Atin i de dumo bé de kuyugén ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati atag i bénréh ne mano, ‘Endaén mérugayén tidéw béleewe, éndaén gito gom Begén, brab énda man mérugayén tidéw béno, gito gom man Begén?’ Brab bénréhén so mano, ‘Non muleun mangéy dob Abaye.’