Search form

Juan 16:19

19Atin énggétiga Jesuse méuyot ro ménginsa, mélaw bénréhén bero mano, “Aw séfénginsa gom bé ati atag i bénréh guwe begom maku, ‘Endaén mérugayén éndaén gito gom Begén, brab énda man mérugayén tidéw béno gito gom man Begén?’