Search form

Juan 16:21

21Ufama, i libune kéararan, démawét non énggumahén i gaiy kékérasaya nuwe. Endob buluk ménkéumahanén, ménlifotén bé kékédawéta nuwe, sabaf bé kéoror ne bé ngae ménumah dob duniyae ni.