Search form

Juan 16:5

5Endob béleewe ni, muleu mangéy dob Tuluse séménugu Begén. Gido loo, énda i ségétéw begom ménginsa ké hon i ayo kuwe de.