Search form

Juan 17

1Amun énggilid Jesuse bénréh i de ni, léménéngag saréw dob lawayo brab ménbéréh mano, “Abay, énggumahén i gaiwe. Fégito moy kéfiyo guwe funa ku fatut médayéw inok fégito gu soy kéfiyo muwe funa mo fatut médayéw. 2Non sénarigém Begén i kuwagibé méguléw bé kéluhanay de kéilawan, inok iray guy umule magufusa dob kéluhanay de étéw nirayém Begén. 3Atin ay niy kégédote bé umule magufusa: kailangan gétiga roy Beeme brab Begéne, non Beem saén i tintuwe Tulus brab Begén i sénugu me Jesu Kristo. 4Fénggito guy kéfiyo muwe dob duniyae, funa mo fatut médayéw atin énggilid gun i galbéke sénuguém Begén rigoné ku. 5Abay, béleewe ni ay niwu dob adafa muwe, féséfuleém dob Begéney bantuge loo bé bantug tuwe tidéw féganay bé énda séna ménlimbag i duniyae de.

6“Féfégétiga kuy fantage bé Beeme dob de étéw dob ni duniya nirayém Begén. Beem i gefee bero, atin nirayém bero dob Begéne, atin ménunur ro bé kébéréh me. 7Béleewe énggétiga ro tidéw dob Beemey kéluhanane béréhé ku brab rigoné ku. 8Non fénsamfay gu dob berowey de kébéréhém nirayém Begén, atin méngginugut ro de. Enggétiga ro toowu tidéw dob Beeme, brab ménunur ro sénuguém Begén.

9“Dasala ku bero dob Beeme. Enda dasala kuy de tete étéw dob duniyae ni, éndob ongoté ku dob Beeme féfiyoné moy de étéw nirayém Begén non kaam so do étéw. 10I kéluhanay kagéne kaam so, brab i kéluhanay kaame kagén so. Atin dob berowe énggiton i kéfiyo guwe funa ku fatut médayéw. 11Atin muleu séko mangéy dob Beeme, brab éndaén batiu dob duniyae ni. Endob taus i karowe kébati dob duniyae ni. Fiyo Abay, diyaga mo bero bé barakat i dawét me, sani dawét me nirayém Begén, inok waléy ro sébaan, ségiléw bé betowe sébaan. 12Amun diniwu dob berowe, déniyaga gu bero bé barakat i dawét me nirayém Begén. Déniyaga gu bero inok énda i ségétéw métadin bero saliyu bé ségétéwe kailangan mékukum inok métuman i Ménsulate Kébéréhém. 13Atin béleewe séfuleu mangéy dob Beeme. Béréhé kuy de ni lokut diniwu séna inok i de gégélingo de toow ro fo moror séréngan bé Begéne. 14Fénsamfay gu dob berowey de kaam kétoro. Atin i de tete étéw dob duniyae, mérarék ro bero non éndaén mamung ro dob de tete étéw ségiléw bé Begéne énda mamungu de. 15Enda ongoté ku de dob Beeme ké kédané mo bero dob duniyae, éndob ongoté ku dob Beeme diyagané mo bero tidéw dob Satanase. 16Enda mamung ro sébanil Beem ségiléw bé Begéne énda mamungu de. 17I de ni kato étéw, usarém i toowe féwaléyém bero do malinis dob adafa muwe. Atin i kaame kébéréh, been i toowe. 18Sénugu gu bero muret dob de étéw ségiléw bé késugu me Begén mangéy dob duniyae. 19Atin sabaf bé berowe, iray gu Beem i fédéw guwe, inok i berowe so iray roy de fédéw ro dob Beeme.

20“Békén saén i berowey dasala kuwe dob Beeme, éndob dasala ku soy de étéw munur ro dob Begéne non bé kéuret i de ni kuyug gu. 21Démasalu dob Beeme Abay inok waléy ro sébaan ségiléw bé Betowe. Atin ségiléw bé kédini muwe dob Begéne brab kédiyo guwe dob Beeme, dini ro so damén dob Betowe. Waléy ro damén sébaan inok i de étéw dob duniyae munur ro bé sénuguém Begén. 22Niray gu beroy barakate nirayém Begén inok i de fédéw ro waléy sébaan loo bé Betowe. 23Non i Begéne diyou dob berowe, atin i Beeme dini go dob Begéne. Mélaw waléy ro damén tintu sébaan inok i de étéw dob duniyae gétiga ro Beem i séménugu Begén brab féimuém bero loo bé kéféimu me Begén.

24“Abay, i de étéw nirayém Begén, méuyotu de ké i ayo kuwe begey so inok gito roy bantug guwe, sani bantuge nirayém Begén non fénimuém Begén fiyon fo ké énda séna ménlimbag i duniyae de. 25Métintu Abay gu, i de étéw sébanil Beem, énda gétiga ro Beem. Endob i Begéne énggétiga ku Beem. Atin i de ni kuyug, gétiga ro sénuguém Begén. 26Fénggétiga ku beroy fantage bé Beeme, brab fétausé ku so inok i kégédaw me bero waléy ségiléw bé kégédaw me Begén, atin gédiyou dob berowe.” Been i niy dasal Jesuse.