Search form

Juan 17:1

1Amun énggilid Jesuse bénréh i de ni, léménéngag saréw dob lawayo brab ménbéréh mano, “Abay, énggumahén i gaiwe. Fégito moy kéfiyo guwe funa ku fatut médayéw inok fégito gu soy kéfiyo muwe funa mo fatut médayéw.